/

O projektu

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích, jehož cílem je zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. V rámci projektu se zabýváme zhodnocením současného stavu prevence, detekce a řešení plagiátorství na českých vysokých školách. Identifikujeme a propagujeme příklady dobré praxe, připravujeme doporučení pro vysoké školy. Usilujeme o sjednocení kritérií pro posuzování závažnosti plagiátorství a vysvětlujeme, proč je důležité plagiátorství rozpoznat a bojovat s ním především formou prevence.

Studentské práce tvoří nedílnou součást vysokoškolského studia ve většině studijních programů, jejich vypracováním studenti prokazují získané kompetence. Rozšiřování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, rozvoj informačních a komunikačních technologií a změny studijních strategií studentů přitom přináší pro oblast výuky akademických kompetencí stále nové možnosti, ale i výzvy a rizika. Rostoucí objem a dostupnost internetových zdrojů významně rozšiřuje příležitosti pro nekorektní využívání cizích textů. Na druhé straně souběžný pokrok v oblasti uchovávání, vyhledávání a strojového porovnávání velkého množství textů umožňuje rozvinout nové nástroje detekce plagiátorství.

Na riziko plagiátorství reagovaly v uplynulých letech české vysoké školy zejména budováním repozitářů, zveřejňováním závěrečných prací a vývojem či nákupem tzv. antiplagiátorských softwarů. I přes toto úsilí však stále existuje řada problémů s originalitou studentských prací, objevují se také nové výzvy jako je např. psaní prací na zakázku (contract cheating).

Postihování plagiátorství sice přispívá k upevňování obecného povědomí o problému porušování akademické etiky, samo o sobě však není schopno systémově změnit chování studentů a zaručit osvojení norem akademické etiky. Projekt se snaží překlenout právě tuto mezeru. Vychází z přesvědčení, že nástroje represivní povahy je třeba systematicky doplňovat preventivními mechanismy podporujícími výuku principů akademické integrity. Důraz přitom klade zejména na studenty bakalářského stupně studia, kteří se s psaním akademických textů setkávají poprvé v životě, a na jejich vyučující, kteří jim mají být při psaní průvodci.

Projekt koordinuje Masarykova univerzita, projektový tým je složen ze zástupců všech partnerských univerzit a dalších přizvaných expertů. Partnerské univerzity se kromě realizace příslušných dílčích částí zapojují do společných projektových aktivit a přispívají tak k dosažení cílů projektu. Projekt finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Projektový tým

Masarykova univerzita

 • Michal Bulant
 • Petr Černikovský
 • Irena Kozmanová

Univerzita Karlova

 • Josef Fontana
 • Radka Římanová

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Vít Zouhar
 • Klára Tesaříková Čermáková

Univerzita Pardubice

 • Tatiana Molková
 • Ondřej Prusek
 • Zuzana Gojná

Mendelova univerzita v Brně

 • Radim Farana
 • Tomáš Foltýnek
 • Dita Henek Dlabolová
 • Veronika Vejrostová

Ostravská univerzita

 • Pavel Drozd

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Jakub Sirovátka

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Jan Mach

Západočeská univerzita

 • Blanka Šedivá

Janáčkova akademie múzických umění

 • Marek Hlavica

Výstupy projektu

Mezi hlavní výstupy projektu patří metodické a analytické materiály využitelné vysokými školami v zájmu posilování principů akademické etiky.

Základní principy akademické etiky nepatří k tématům, v nichž by si měla každá vysoká škola nebo její součást vytvářet specifická kritéria a postupy. Mimo jiné i proto, že problémy s jejich dodržováním na jedné instituci silně ohrožují reputaci celého vysokoškolského systému. Je proto žádoucí, aby nejvýznamnější české univerzity sjednotily svá kritéria posuzování plagiátorství a pravidla akademické etiky v návaznosti na mezinárodně obvyklou praxi. Projektový tým proto dospěl k následující sdílené definici plagiátorství, kterou předkládá k široké diskuzi:

Plagiátorství je definováno jako využití (myšlenek, obsahu, nebo struktury) jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj k získání určité výhody tam, kde se očekává původní dílo.

Tato definice je zasazena do širšího kontextu v metodických materiálech, které připravil projektový tým ve formě příručky pro akademické pracovníkypříručky pro studenty. Obě příručky jsou v současné době předloženy akademické veřejnosti k připomínkování.

Odkazy